MENU
Jesteś tutaj: Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności

§1Definicje
1. Administrator - Kancelaria Adwokacka Adwokat Paweł Jamrozik, z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Słowackiego 1, NIP: 6321907102.   

2. Użytkownik – osoba fizyczna odwiedzająca witrynę www.ilion.pl    

3. Dane osobowe - informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym również nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innych podobnych technologii.   

4. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.   

5. Sklep internetowy - serwis internetowy pod adresem www.ilion.pl   

6. Pliki cookie - małe pliki tekstowe, zapisywane na urządzeniu Użytkownika, odwiedzającego Sklep internetowy. Pliki cookie zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu oraz numer (wszelkie delegacje zawarte w polityce prywatności, dotyczące plików cookie mają zastosowanie również do innych technologii działających na podobnych zasadach).

§2 Przetwarzanie danych osobowych
1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika ze Sklepu internetowego, Administrator gromadzi Dane osobowe niezbędne do właściwej realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu internetowego. Administrator gromadzi nadto informacje o aktywności Użytkowników w serwisie. 1’. Dane osobowe (w tym adres IP, inne identyfikatory oraz informacjegromadzone za pośrednictwem plików cookie lub innych podobnych programów i technologii), wszystkich osób korzystających ze Sklepu internetowego, w tym nie będących zarejestrowanymi Użytkownikami serwisu www.ilion.pl przetwarzane są przez Administratora:     a) w celach analitycznych i statystycznych polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ocen Ich preferencji, w celu bieżącej poprawy funkcjonalności oraz podnoszenia poziomu świadczonych usług(podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO - uzasadniony interes Administratora),    b) w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz obrony swoich praw(podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO - uzasadniony interes Administratora),    c) w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów. Zasady przetwarzania Danych osobowych w celach marketingowych określonych zostały w  §3.   

2. Aktywność korzystających ze Sklepu internetowego, w tym dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (program komputerowy służący przechowywaniu chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza również te dane w celach technicznych, administracyjnych oraz na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego, a także w celach analitycznych i statystycznych (podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO - uzasadniony interes Administratora),   

3. Złożenie zamówienia na zakupu Towaru przez Użytkownika Serwisu wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia, a ich niepodanie skutkuje brakiem jego realizacji. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne.3’. Dane osobowe osób składających zamówienie za pośrednictwem Sklepuinternetowego, poza celami wskazanymi w §2 ust. 1’ przetwarzane są przez Administratora:    a) w celu realizacji złożonego zamówienia (podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO - niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, a w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit a RODO – zgoda uprawnionego),    b) w celu realizacji ustawowych obowiązków Administratora, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości (podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit c RODO - obowiązek prawny),   

4. Administrator, celem zapewnienia możliwości kontaktu, udostępnia Użytkownikom  Sklepu internetowego elektroniczny formularz kontaktowy.Skorzystanie z formularza kontaktowego wymaga podania danych osobowych, niezbędnych do kontaktu z Użytkownikiem oraz możliwości udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie. Użytkownik może podać także inne dane, w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i odpowiedzi na zapytania. Niepodanie w/w danych skutkuje brakiem możliwości odpowiedzi na kontakt. Wskazanie pozostałych danych jest dobrowolne. 

 5. W związku z odpowiedzią na zapytania składane poprzez formularzkontaktowy, poza celami wskazanymi w §2 ust. 1’ Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora:    a) w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi złożonego zapytania(podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit b RODO – wykonywanie usługi).


§3 Działania marketingowe
    1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika ze Sklepu internetowego, Administrator przetwarza Dane osobowe Użytkowników w celu realizacji działań marketingowych, polegających na:     a) wyświetlaniu reklam behawioralnych, tj. treści marketingowych odpowiadających zainteresowaniom Użytkownika (podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO - uzasadniony interes Administratora),    b) wyświetlaniu treści marketingowych, które nie są dostosowane do preferencji Użytkownika, w tym również reklamy kontekstowe (podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO - uzasadniony interes Administratora),    c) newsletterze, tj. kierowaniu do Użytkowników, na wskazany adres mailowy, powiadomień o ofertach lub treściach, które zawierają informacje handlowe (podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit a RODO – zgoda uprawnionego).   

2. Administrator wykorzystuje pliki cookie w następujących celach:    a) realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy ich jakości i efektywności – tak zwane cookie serwisowe,    b) realizacji celów marketingowych – tak zwane cookie marketingowe.   

3. Realizując powyższe cele Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne, statystyczne oraz marketingowe korzystają z plików cookie, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w urządzeniu Użytkownika (między innymi komputer, tablet, telefon). Wykorzystanie plików cookie oraz Danych osobowych uzyskanych za ich pośrednictwem w celach marketingowych wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana poprzez zmianę ustawień używanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej. Zgoda na wykorzystanie plików cookie oraz technologii localStorage może zostać wyrażona przez Użytkownika, poprzez ustawienie przeglądarki internetowej na akceptację plików cookie oraz technologii localStorage.


§4 Okres przetwarzania Danych osobowych
1. Okres przetwarzania Dane osobowych Użytkowników uzależniony jest od rodzaju świadczonej usługi oraz celu przetwarzania.   

2. Zasadą jest, że Administrator przetwarza Dane osobowe jedynie w okresie realizacji zamówień dokonanych za pośrednictwem Sklepu internetowego.W/w okres może ulec przedłużeniu w sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do skutecznego dochodzenia oraz obrony praw Administratora. Okres ten nie może być jednak dłuższy niż sześć lat od dnia ostatecznej realizacji zamówienia. Po tym okresie Dane osobowe mogą podlegać przetwarzaniu jedynie gdy wymagają tego aktualnie obowiązujące przepisy prawa. Dane osobowe niepodlegające przetwarzaniu są usuwane lub anonimizowane.  

§5 Prawa Użytkownika
1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści jego Danych osobowych oraz prawo żądania ich usunięcia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzoru zajmującego się ochroną danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych Użytkownika jest zgoda, jego Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora do czasu jej wycofania. Cofnięcie wyrażonej zgody może zostać dokonane w dowolnym momencie, ze skutkiem od dnia złożenia stosownego oświadczenia.   

2. Użytkownikowi przysługuje nadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego Danych osobowych w celach marketingowych oraz statystyczno-analitycznych.


§6 Odbiorcy Danych osobowych
 1. W celu realizacji zamówień, płatności, dostaw oraz w celu realizacji działań marketingowych, Dane osobowe Użytkowników ujawniane są przez Administratora innym podmiotom zewnętrznym, a w szczególności:- podmiotom zapewniającym obsługę systemów informatycznych służących do świadczenia usług w ramach Sklepu internetowego,- podmiotą zapewniającym obsługę płatności, - operatorom pocztowych oraz dostawcom przesyłek kurierskich,- operatorom platform do wysyłki wiadomości mailowych,- agencjom marketingowym, - podmiotom wykonujących działania analityczne i statystyczne.

§7 Bezpieczeństwo Danych osobowych
1. Administrator dba o bezpieczeństwo Danych osobowych Użytkowników, w szczególności poprzez bieżącą kontrole, że dostęp do Danych osobowych posiadają jedynie osoby do tego upoważnione i to w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji wykonywanych przez nie zadań.    

2. Administrator dokonuje starań, aby wszystkie operacje na Danych osobowych dokonywane były wyłącznie przez jego pracowników oraz inne uprawnione podmioty. Wszelkie operacje na Danych osobowych powinny być rejestrowane.

§8 Postanowienia końcowe
1. Polityka prywatności jest na bieżąco aktualizowana i dostosowywana do aktualnych przepisów prawa. Obecne brzmienie Polityki prywatności obowiązuje od dnia 15.11.2018r.    

2. Kontakt z Administratorem możliwy jest listownie na adres: Kancelaria Adwokacka Adwokat Paweł Jamrozik, ul. Słowackiego 1, 43-600 Jaworzno lub mailowo na adres: wydawnictwo@ilion.pl 
 

Pobierz politykę prywatności

O nas

Ilion to wydawnictwo oferujące Państwu publikacje prawnicze przygotowywane przez praktykujących pełnomocników procesowych.

Flagowymi projektami wydawnictwa są publikacje skierowane do aplikantów adwokackich i radcowskich. Kolejne części książek Egzamin adwokacki i radcowski obejmują opracowanie kluczowych zagadnień z bloku cywilnego i karnego, mogących pojawić się na przeprowadzanych każdego roku przez Ministerstwo Sprawiedliwości, adwokackich i radcowskich egzaminach zawodowych.