MENU
Jesteś tutaj: Regulamin

Regulamin

 
REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
(zwany dalej Regulaminem)

§1
Definicje

1. Wydawca - serwis internetowy www.ilion.pl, za pośrednictwem którego, dokonywana jest sprzedaż oferowanych Publikacji (zwany również Sklepem internetowym).
2. Publikacja – książki i ustawy oferowane za pośrednictwem Wydawcy.
3. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupu Publikacji za pośrednictwem Wydawnictwa.
4. Sprzedawca – Kancelaria Adwokacka Adwokat Paweł Jamrozik, z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Słowackiego 1, NIP: 6321907102.
5. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego w zakresie nabycia za pośrednictwem Sklepu internetowego oferowanych Publikacji.

 

§2
Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa:
a) Prawa i obowiązku Kupujących związane z korzystaniem z usług Wydawcy i dokonywania za jego pośrednictwem zakupu Publikacji,
b) Prawa i obowiązki Sprzedawcy związane z procesem sprzedaży Publikacji za pośrednictwem Sklepu internetowego,
c) Zasady zawierania umów kupna-sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego.
2. Kupujący przed dokonaniem zakupu Publikacji zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.
3. Złożenie przez Kupującego Zamówienia równoznaczne jest z akceptacją wszelkich postanowień Regulaminu oraz zobowiązuje do respektowania jego postanowień.

 

§3
Korzystanie ze Sklepu internetowego

1. Korzystający ze Sklepu internetowego zobowiązany jest do:
a) Niezakłócania właściwego funkcjonowania Sklepu internetowego oraz korzystania z niego w sposób niezagrażający równoczesnemu korzystaniu przez innych użytkowników,
b) Przestrzegania obowiązujących norm prawnych, a w szczególności w zakresie praw podmiotowych Sprzedającego oraz innych użytkowników Sklepu internetowego.

 

§4
Realizacja Zamówień

1. W celu złożenia Zamówienia należy wejść na stronę internetową Wydawcy pod adresem www.ilion.pl, a dokonać wyboru Publikacji i dodać ją do koszyka. Następnie należy postępować zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie, wypełniając wszelkie dane konieczne do właściwej realizacji Zamówienia
2. Do złożenia Zamówienia wymagana jest akceptacja postanowień Regulaminu
3. Kupujący, aż do momentu potwierdzenia złożenia Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę” uprawniony jest do zmiany wprowadzonych danych oraz modyfikacji Zamówienia.
4. Po naciśnięciu przycisku „Zamawiam i płacę” na ekranie wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia oraz udostępniona zostanie możliwość przejścia do wyboru metody dostawy oraz rodzaju płatności.
5. Zamieszczone w Sklepie internetowym ogłoszenia o Publikacjach stanowią ofertę, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, z wyjątkiem gdy, w informacji o Publikacji widnieje informacja, że jest ona tymczasowo niedostępna. W takim przypadku niemożliwym jest złożenie Zamówienia natychmiastowego, możliwym jest jednak złożenie zgłoszenia na dodruk Publikacji.
6. W przypadku niedostępności Publikacji w jej opisie znajdować będzie się informacja o planowanym terminie dodruku lub informacja, że kolejny dodruk nie jest już planowany.
7. Złożenie przez Kupującego Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą umowy kupna-sprzedaży wybranych Publikacji, zgodnie z treścią Regulaminu.
8. Umowę uznaje się za zawarta z chwilą wpływu Zamówienia dokonanego przez Kupującego od systemu informatycznego Wydawnictwa.
9. Po złożeniu Zamówienia, do Kupującego, na wskazany przez niego adres email, wysłana zostanie wiadomość zawierająca potwierdzenie dokonanego Zamówienia, stanowiące jednocześnie potwierdzenie istotnych elementów zawartej umowy.
10. Za pośrednictwem Sklepu internetowego Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży hurtowej. W przypadku złożenia przez jednego Kupującego Zamówienia obejmującego więcej niż 10 Publikacji, Sprzedawca uprawniony jest do realizacji przedmiotowego Zamówienia na indywidualne uzgadnianych warunkach lub do jego anulacji.
Zamówienia hurtowe dokonywane winny być mailowo na adres wydawnictwo@ilion.pl lub pod numerem tel. 694 240 725.

 

§5
Cena i promocje

1. Zamieszczone w Sklepie internetowym ceny Publikacji są cenami brutto (obejmującymi podatek VAT) oraz podane w polskich złotych.
2. Koszty dostawy doliczane są do ceny Publikacji po dokonaniu wyboru metody dostawy i formy płatności po złożeniu Zamówienia.
3. Ostateczną i wiążącą cena Publikacji, to ta widoczna w koszyku w momencie naciśnięciu przez Kupującego przycisku „Zamawiam i płacę”.
4. W przypadku promocyjnej sprzedaży organizowanej przez Sprzedającego, zastrzega on prawo do oznaczenia maksymalnej ilości egzemplarzy Publikacji podlegających promocji.

 

§6
Dostawa

1. Wyboru formy dostawy Kupujący dokonuje w trakcie składania Zamówienia.
2. Informacja o kosztach dostawy Zamówienia dostępna jest w trakcie jego składania po dokonaniu wybory jej preferowanej formy. Jednocześnie aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy dostępna jest na stronie internetowej Wydawcy w zakładce „Dostawa”.
3. Przy dokonywaniu odbioru przesyłki z zamówionymi Publikacjami, Kupujący powinien dokonać sprawdzenia przesyłki, a w szczególności jej opakowania. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego uszkodzenia przesyłki lub samego opakowania, powinien on zwrócić się do dostawcy o sporządzenie protokołu szkody.

 

§7
Płatność

1. Kupujący może dokonać zapłaty ceny zakupu Publikacji poprzez:
a) Płatność online z wykorzystaniem przelewu elektronicznego,
b) Płatność kartą płatniczą,
c) Przelewem tradycyjnym (przedpłata na konto) na rachunek Sprzedawcy – wskazany w potwierdzeniu Zamówienia wysłanym na adres email Kupującego,
d) Płatność gotówką przy odbiorze przesyłki (pobranie).
2. W przypadku braku wpłaty (poza wyborem płatności przy odbiorze – pobranie) w terminie 7 dni od dnia Zamówienia, dyspozycja sprzedaży zostaje anulowana.
3. Szczegółowe informacje na temat dostępnych form płatności dostępne są po dodaniu Publikacji do koszyka i przejścia do opcji wybierz metodę płatności.
4. W przypadku Kupujących będących osobami fizycznymi Sprzedawca, celem potwierdzenia transakcji wystawania paragon. W przypadku Kupujących będącymi przedsiębiorcami Sprzedawca wystawia fakturę w formie elektronicznej (e-faktura), na podany przez Kupującego adres email.
5. Celem prawidłowego wystawienia przez Sprzedającego faktury VAT Kupujący zobowiązany jest w trakcie składania Zamówienia wskazać dane identyfikacyjne firmy, a to: nazwę, adres siedziby, numer NIP podatnika.
6. W przypadku gdy Kupujący nie otrzymał faktury VAT może zgłosić takie życzenie mailowo na adres: wydawnictwo@ilion.pl w terminie 3 miesięcy od otrzymania zamówionych Publikacji. W zgłoszeniu winny zostać zawarte dane identyfikacyjne firmy, a to: nazwę, adres siedziby, numer NIP podatnika.

 

§8
Odstąpienie od umowy

1. Kupujący będący konsumentem w rozumieniu przepisu art. 221 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (dalej k.c.) może odstąpić od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania towaru.
2. Bieg wskazanego 14 dniowego terminu rozpoczyna się w dniu wydania nabytego towaru. Datą wydania towaru jest każdorazowo data doręczenia przesyłki, bądź data osobistego odbioru. Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczające jest złożenie przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu przed upływem w/w terminu.
3. Oświadczenie, o którym mowa powyżej winno zostać złożone Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej.
4. Sprzedawca na swojej stronie internetowej udostępnia formularz odstąpienia od umowy (kliknij aby pobrać). Korzystanie z formularza odstąpienia jest dobrowolne, jednakże zaleca się jego użycie, celem jednoznacznego wyrażenia przez Kupującego woli odstąpienia od umowy.
5. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, Kupujący zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni. Do czasu zwrotu Kupujący odpowiada za zniszczenie i uszkodzenie towaru lub inne zmniejszenie jego wartości.
6. Zwrotu towaru należy dokonać na adres: Wydawnictwo Ilion, ul. Pionierów 18, 43-600 Jaworzno.
7. Wszelkie koszty związane ze zwrotem towaru obciążając Kupującego.
8. W terminie 7 dni od otrzymania towaru Sprzedawca dokona zwrotu na rzecz Kupującego ceny Publikacji podlegającej zwrotowi. Zwrot środków dokonany zostanie tożsamą formą płatności, jak wybrana przez Kupującego przy składaniu Zamówienia. W przypadku płatności za pobraniem Kupujący zobowiązany jest do wskazania w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy numeru konta, na który Sprzedawca ma dokonać zwrotu pieniędzy. W razie uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi Sprzedawca dokona zwrotu ceny Publikacji przekazem pocztowym na adres Kupującego, pomniejszając jej wysokość o koszt przekazu pocztowego.

 
§9
Przetwarzanie danych osobowych

1. Podanie przez Kupującego danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie niektórych z nich może uniemożliwić realizację Zamówienia.
2. Dane osobowe Kupujących, a w szczególności imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, nr rachunku bankowego przetwarzane są:
a) w zakresie niezbędnym do zawarcia i prawidłowej realizacji umowy zawartej w związku ze złożonym przez Kupującego Zamówienia,
b) w celu realizacji zwrotu środków pieniężnych w przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy,
c) w celu rozpoznania zgłaszanych przez Kupującego roszczeń,
d) w celach określonych w §8 ust. 3 Regulaminu.
3. Dane osobowe osób korzystających ze Sklepu internetowego, a nie będących Kupującego przetwarzane są w celu:
a) dostosowania oferty Wydawnictwa do potrzeb odwiedzających,
b) tworzenia statystyk odwiedzin Sklepu internetowego,
c) marketingowych,
d) dochodzenia ewentualnych roszczeń.
4. Administratorem danych jest Sprzedawca. Kupującym przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich poprawiania, bądź usunięcia z bazy danych Sprzedawcy.
5. Administrator może powierzyć dane osobowe Kupujących do przetwarzania innym podmiotom, jednakże jedynie w celu właściwej realizacji Zamówień, płatności oraz dostawy towaru.
6. Administrator danych dołoży starań, aby zabezpieczyć dane Kupujących oraz innych osób korzystających ze Sklepu internetowego. Kupujący winni jednak zachowa podstawowe zasady bezpiecznego korzystania z Internetu, a w szczególności zachować w poufności loginy i hasła i nie udostępniać ich osobom trzecim.

 

§10
Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Publikacji na zasadach ogólnych. Wszelkie roszczenia wynikające z rękojmi rzeczy sprzedanych winny być zgłaszane mailowo na adres: wydawnictwo@ilion.pl lub pisemnie na adres: Wydawnictwo Ilion, ul. Pionierów 18, 43-600 Jaworzno.
2. W zgłoszeniu Kupujący winien wskazać swoje dane osobowe, adres do korespondencji, numer Zamówienia oraz zamieścić zwięzły opis zgłaszanych nieprawidłowości.
3. Sprzedawca dokonuje rozpoznania roszczeń związaną z rękojmią rzeczy sprzedanych w terminie 14 dni od ich otrzymania.
4. Kupujący oraz inne osoby korzystające ze Sklepu internetowego mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu internetowego www.ilion.pl
5. Formularz odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza siedzibą przedsiębiorstwa stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu i jest dostępny za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu internetowego www.ilion.pl 

O nas

Ilion to wydawnictwo oferujące Państwu publikacje prawnicze przygotowywane przez praktykujących pełnomocników procesowych.

Flagowymi projektami wydawnictwa są publikacje skierowane do aplikantów adwokackich i radcowskich. Kolejne części książek Egzamin adwokacki i radcowski obejmują opracowanie kluczowych zagadnień z bloku cywilnego i karnego, mogących pojawić się na przeprowadzanych każdego roku przez Ministerstwo Sprawiedliwości, adwokackich i radcowskich egzaminach zawodowych.